Ardhamagadhi

Students Achievements

Sr. No.Student NameYearShort Description about award
1Miss. Patil Aparna Ashok2017-18Dakshin Bharat Jain Sabha Paritoshik - First Prize (B.A. - I)
2Miss. Madival Amruta Abhij2017-18Dakshin Bharat Jain Sabha Paritoshik - Second Prize (B.A. - I)
3Miss. Mali Ankita Anil2017-18Dakshin Bharat Jain Sabha Paritoshik - Third Prize (B.A. - I)
4Miss. Dhale Karanti Goutam2017-18Dakshin Bharat Jain Sabha Paritoshik - First Prize (B.A. - II)
5Miss. Gdade Shamika Prakash2017-18Dakshin Bharat Jain Sabha Paritoshik - Second Prize (B.A. - II)
6Miss. Patil Jineshwar Anna2017-18Dakshin Bharat Jain Sabha Paritoshik - Third Prize (B.A. - II)
7Miss. Patil Aparna Ashok2017-18Adv.Nanasaheb Nandrekar Paritoshik - First Prize (B.A. - I)
8Miss. Dhale Karanti Goutam2017-18Adv.Nanasaheb Nandrekar Paritoshik - First Prize (B.A. - II)
9Vaishali Pitamber Sabale2012-13Dr. A. N. Upadhye Prakrit First Prize